Few Safety Precautions to follow during Rainy Season